از تاریخ
 تا تاریخ
 
از سوی مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان

مسئول دبیرخانه دائمی تئاتر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان منصوب شد
از سوی مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان

مسئول دبیرخانه دائمی تئاتر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان منصوب شد

در حکمی از طرف مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان، محمدرضا عبداللهی فرد به عنوان مسئول دبیرخانه دائمی تئاتر این اداره کل منصوب شد.