از تاریخ
 تا تاریخ
 
آغاز ثبت نام بیمه درمان تکمیلی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه

از نیمه اول مهر و پس از ثبت نام هنر کارت صورت می پذیرد
آغاز ثبت نام بیمه درمان تکمیلی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه

از نیمه اول مهر و پس از ثبت نام هنر کارت صورت می پذیرد

به گزارش تئاترلرستان ،با توجه به ثبت نام هنرکارت و ارائه کلیه خدمات صندوق اعتباری هنر صرفاً بر بستر هنر کارت، ثبت نام بیمه درمان تکمیلی ویژه هنرمندان، ...