در حال بارگذاری ...
جهت شرکت در سی و یکمین جشنواره تئاتر استان لرستان

یک اثر از شهرستان نورآباد بازبینی شد

به گزارش تئاترلرستان، نمایش "گلهای پارچه ای"  از شهرستان نورآبادکه متقاضی شرکت در جشنواره تئاتر استان لرستان روز سه شنبه  هشت آبان ۹۸ در مجتمع فرهنگی هنری نوراباد باز بینی شدند.

نمایش "گلهای پارچه ای" به کارگردانی" نجف شکری قبادی" شهرستان نور آباد   باز بینی شدند.

     هیات داوران بازبینی جشنواره تئاتر استان لرستان آقایان فرزاد زیدی نژاد و  نصرت ا... مسعودی و خانم لونی با همراهی آقایان عزت درگاهی و احسان خسروانی  از اداره کل حضور داشتند.
نظرات کاربران